zaterdag 1 maart 2014

Hendrik Witvliet (1743-1774) en Cornelia Krijtenberg (1744- )

Ouders
Hendrik Arens Witvliet is een zoon van Arend Cornelis Witvliet en Lena Andriesse Vervoren. Hij is op 24 maart 1743 gedoopt in Middelharnis. Hendrik was de jongste van twaalf kinderen (1).
Cornelia Michiels Krijtenberg is een dochter van Michiel Lauris Krijtenberg (Crijtenburg) en Jacoba Corn. Ze is op 17 mei 1744 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Hendrik en Cornelia zijn op 21 juni 1767 in Middelharnis getrouwd, ze waren 24 en 23 jaar oud. Op 1 november 1767 werd Lena geboren en op 6 oktober 1772 de tweeling Jakoba (Koba) en Arend.

De ramp met de gaffelschuit van Klaas Don in 1774, Hendik omgekomen.
Op 21 februari 1774 is de gaffelschuit van Klaas Don met de volledige bemanning vergaan. Hendrik Witvliet was een van de bemanningsleden. Hij was bijna 31 jaar ten tijde van de ramp.

Nabestaanden
Cornelia was 29 jaar toen ze weduwe werd en met drie kinderen achterbleef. Lena was zes jaar en de tweeling was anderhalf.
Elf jaar na de ramp, op 25 februari 1785, ging Cornelia Krijtenberg in ondertrouw met haar tweede man, Jan Leendertsz Smit, weduwnaar van Sara Pieterse Bolland. Het huwelijk vond op 13 maart 1785 plaats. 
In verband met het voorgenomen huwelijk heeft Cornelia zich op 25 februari 1785 tot de Weeskamer gericht om een zg. uitkoopacte op te laten maken, waarmee de nalatenschap van Hendrik en de voogdij over de kinderen werden geregeld.
Den 25e Februari 1785 voornt; compareerden in het Collegie van Schout en Scheepenen in qualiteijt als Weesmeesteren van Middelharnis Cornelia Krijtenberg, weduwe van Hendrik Arentz Witvliet, woonende alhier; Item Cornelis Arentz Witvliet en Cornelis Gerritsz Breur, als in huwelijk hebbende Lena Arentze Witvliet, beijde alhier woonagtig, voor zig zelf en als vervangende, zig sterkmaekende en de rato caveerende voor Marijtje Arentze Witvliet, weduwe van Jan van der Molen en Maatje Arentze Witvliet, weduwe van Jan Wittekoek, wonende beijde ingelijks alhier, alsmeede voor Aren Arentz Witvliet, woonende in Stellendam en de minderjarigen Johannis van Noord, nagelaete zoon van Arentje Arentze Witvliet, woonagtig in Stad aan het Haringvliet; Te kennen geevende zij Compten, dat des Eerste Comparantes voorn: man op den 21e Februarij 1774 met eene der visschuijten van deeze plaets op zee is koomen te verongelukken alsoo te overlijden, zonder testament te hebben gemaekt, nalaetende drie kinderen, bij hem aan haar verwekt, met naeme Lena oud ruijm veertien jaeren, Aren en Jacoba, beijde - oud ruijm twaalf jaeren welke drie kinderen de Eerste Comparante zeederd gem: haer mans aflijvigheijd heeft gealimenteerd en onderhouden. Dan dat zij Comparante met de verdere Compten als zijnde met en beneevens de door hun in deezen gepresenteerd worden persoonen, de naeste vrienden van ’s vaders zijde van voorz: minderjaerigen, deezer dagen te nade waeren geworden, weegens derzelver vaders bewijs, te doen een convenabele uijtkoop; Ende verklaarden derhalven de eerste Comparante ter Eenre en de twee andere Compten, zoo in privé als voorz qualiteijten, ter andere zijde (na alvoorens volkoome openinge van den sooberen staat des boedels, zoo thans als op het voorn: overlijden in den jaere 1774 door de eerste Comparante bezeeten gehad te hebben) met van den anderen te zijn geaccordeerd en verdragen in manieren alsvolgt: Dat de Eerste Compte (zoo als zij beloofd en aanneemt bij deezen) gem: haere drie kinderen verder zal alimenteeren, grootmaeken en van de nodige Lijfsbehoeften voorzien, in ziekte en gezondheijd, alseede laten leeren leezen en schrijven, ook een goed handwerk of andere eerlijke exercitie tot haere kostwinning dienstig en dat geduurende tot derzelver kinderen mondigen dage, eerder huwelijken, of andren bekwaamen Staate, of ook wel tot het eerder afsterven van de ’s Compte of van dezelve kinderen toe, em alsdan en daerenbooven aan ieder van hen (of bij overlijden aen haere naaste vrienden van ’s vaeders zijde) uijt te keeren en voldoen iens een Dertien d’halve Stuiver, en dat alles in plaatse en ter volle voldoeninge van der meergen: kinderen vaders bewijs of Erfportie, Dat daerenteegen de eerste Compte sal blijven behouden en bezitten in vollen vrijen eijgendom den geheelen boedel en goederen, bij haaren opgem: haren man gemeen bezeeten en door hem met ér dood ontruijmt en nagelaten, zoo in Lasten als Effecten; Renuntierende wijders de tweede Compten wel uitdrukkelijk van het Leeveren van Staat en Inverntaris, hetgeen verder in deezen naer regten zoude kunnen worden gerequireerd. Ende alzoo deezen Contracte, aen de zijde der tweede Compten niet anders is aengegaen, als op approbatie van ons Weesmeesteren, bovengenoemd, zo verklaaren wij, in aenmerkinge de bekende geringe Staat des voorn. boedels, hetzelve accoord, voor soo veel de minderjaerige aengaet, ten volle te approbeeren en aggreëeren bij deezen. Actum op de Raadhuijse presen het volle Collegie, W.g. (...).

De overlijdensdata van Cornelia en de kinderen Arend en Lena zijn niet bekend.
Koba Witvliet is in 1796 getrouwd met Jan Blom uit St. Maartensdijk, ze is in 1842 in Sommelsdijk overleden.


Genealogische gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

Bron:
Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3  25 februari 1785

1.Mattheus Witvliet (1759-1811) gehuwd met Geertruij van der Daff, was een zoon van Cornelis Witvliet, de in 1724 geboren broer van Hendrik. Mattheus en Geertruij zijn al eerder vermeld op dit weblog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten