zaterdag 1 maart 2014

Pleunis Koutijser (1737-1764) en Elisabeth Vermeulen (1737-1796)

Ouders
Pleunis Koutijser is gedoopt op 15 december 1737 in Middelharnis, zoon van Leendert Leendertsz Koutijser en Annetje Jacobsdr Chijsse (Sijsje),
Elizabeth Vermeulen is omstreeks 1737 geboren, dochter van Arij Vermeulen.

Huwelijk en kinderen
Elizabeth en Pleunis zijn op 11 februari 1758 in Middelharnis getrouwd. Pleunis was toen twintig jaar oud.
Op 11 juli 1760 werd zoon Leendert Pleunisz Koudijzer gedoopt en op 5 oktober 1763 dochter Arentje.

De ramp met twee gaffelschuiten, begin 1764. Pleunis verdronken
Pleunis Leendertsz Koutijser is in het jaar 1763 "in den visneering in Zee [...] komen te verongelukken". Waarschijnlijk was hij aan boord van een van de twee gaffelschuiten (de Welstand en de Hoop) die begin januari 1764 zijn vergaan. Zie bericht van 2 januari 2014.
Pleunis was 25 jaar toen hij omgekomen is.

Nabestaanden
Elizabeth (Lijsbeth) bleef achter met een zoontje van twee of drie jaar en een pasgeboren dochtertje. Ze is op 15 september 1765 hertrouwd met Arij van Ham (1735-1804) afkomstig uit Zuid-Beijerland. Op 4 april 1766 heeft Arij zich tot de weeskamer gericht om het eigendom van de (geringe) boedel van Pleunis en de voogdij over de kinderen te regelen (uitkoopakte).

Weeskamer Middelharnis:
"Op Huiden den 4e April 1766 compareerde voor het Collegie van Schout en Scheepenen als Weesmeesteren van Middelharnis Arij van Ham, woonende alhier, getrouwd met Lijsbeth Vermeule, bevoorens wed. van Pleunis Leendertsz Koutijser, Te kennen gevende bij compt dat denselven Pleunis Leendertsz. Koutijser zonder testament gemaakt te hebben in den Jaare 1763 op den visneering in Zee was koomen te verongelukken, naalatende twee kinderen, het eene genaamt Leendert oud althans 5 1/2 jaaren en het andere Arentje oud 2 1/2 Jaar bij hem aan zijn voorn huijsvrouw in voorgaande huwelijk verwekt. Dat deselve zijne huijsvrouw hadde versuijmd alvoorens met hem compt zig in een tweede huwelijk te begeven, met de naaste vrinden van ’s vaaders zijde over haar gemelde kinderen over desselfs vaders bewijs te accorderen. En dat zulks ook tot nog toe niet en was geschied, versoekende mitsdien desweegens met ons te handelen. Derhalven zij wij schou en scheepenen als weesmeesteren voornoemt, consideerende de geringheijd des boedels bij gemelde Pleunis Leendertsz Kouijser naagelaaten des weegen met hem compt. zoo voor hem als voor zijne huijvr. geaccordeert en verdraagen in manieren alsvolgt, dat hij compt: zoals hij aanneemt en beloofd bij deezen, de gemelde kinderen zal moeten alimenteeren, grootmaaken en van alle noodige lijfsbehoeften versorgen, zoo in siekte als gesondheijd, alsmeede deselve laaten leeren, leezen en schrijven ook een goed handwerk ofte andere eerlijke Exercitie, waarmeede dezelve haar kost zal of zullen konnen gewinnen, en dat geduurende tot deselve mondigen daage, huwelijken ofte anderen bequaamen staate ofte eerderen sterfdaage, ofte ook tot op het overlijden van zijn compt. huisvrouw de gemelde Lijsbeth Vermeule toe. En alsdan aan ieder van dezelve, ofte bij overlijden ab intestato aan deselven naaste vrinden van vaders zijde uijt te keeren en te voldoen eens en halve silveren duecaton. En dat alle hetselve zal strekken in plaatse en tot voldoening van voorn. kinderen ’s vaaders bewijs; Dat daarenteegen hij compt en zijn huijsvrouw zal blijven behouden en bezitten den geheelen gemeenen boedel en goederen, zoo als die bij haar en haaren overleeden man in gemeenschap is gepossideert en beseeten en bij hem met der dood ontruijmt en naagelaaten soo in lasten als effecten, Actum op den Raadhuijse van Middelharnis, present (etc.)".

Elizabeth en Arij kregen twee kinderen : Cornelis van Ham in 1768 en Hendrika van Ham in 1771.
Hendrika trouwde in 1798 met Willem Taale en in 1815 met Arie Pietersz Jongejan. Zie voor meer gegevens de tekst van 31 juli 2013 in het blogarchief.

Leendert Koudijzer werd visser. Hij trouwde met Elizabeth Cornelisse Stapel. In 1801 werd hun zoon Pleunis geboren. Leendert is op 26 maart 1828 overleden.
Arentje Koudijzer is op 9 mei 1784 met Jacob Spaan getrouwd. Ze waren 20 en 38 jaar oud. Arentje is op 22-jarige leeftijd overleden, op 7 april 1786. Zie over Jacob Spaan het bericht van 17 januari 2015.


Genealogische gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

Bron:
Archief Weeskamer Middelharnis, Inv. nr. 2, 4 april 1766.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten