zondag 31 augustus 2014

Het verlies van de gaffelschuit van Arij Dupree uit Middelharnis in 1821

In de reeks van scheepsrampen van de vissersvloot van Middelharnis mag ook het vergaan van de gaffelschuit Trijntje en Neeltje, stuurman  Arij Dupree niet onvermeld blijven. Het gebeurde in de nacht van 2 op 3 januari 1821 voor de kust van Goedereede. Deze winter was buitengewoon streng: het ijs kruide tot manslengte tegen de havenhoofden op. Zware ijsgang maakte dat de bemanning de  schuit moest verlaten. 
In het dorp kreeg men door de bouw van nieuwe sloepen net weer wat vertrouwen in de toekomst van de visserij, maar het vergaan van de Trijntje en Neeltje maakte dat de "blijdschap beneveld" werd.  De bemanning overleefde de ramp. Acht gehuwde mannen, raakten brodeloos. De beklagenswaardige situatie van de stuurman wordt in onderstaande tekst in het bijzonder genoemd. Hij had zes kinderen en de zevende was op komst.
De Maatschappij tot Nut van 't algemeen hield een inzameling om de materiƫle nood te verzachten.

Arij Dupree en Lijntje Visser
Stuurman Arij Dupree is op 29 mei 1774 in Middelharnis gedoopt, zoon van Maarten Dupree en Trijntje Lagendijk.Arij trouwde met Lijntje Visser, geboren in 1778.  
In 1800 is dochter Trijntje geboren, daarna volgden Maatje (1804), Maarten (1807), Hendrik (1810), Marinus (1813) en Teuntje (1817), Op 28 januari 1821 werd Catrijna geboren, het zevende kind dat ten tijde van bovenstaand bericht op komst was.
Lijntje Visser is op 23 juli 1849 overleden, 71 jaar oud, toen de cholera-epidemie heerstte. Arij is heel oud geworden: hij was 85 jaar toen hij op 29 mei 1859 overleed.
Maarten is in 1867 omgekomen met de ramp van de Wisselvalligheid. 

Zie voor meer gegevens over vissers uit de familie Dupree het bericht van 16 december 2012 en voor de ouders van Arij het bericht van 3 december 2014.


Bron: Flakkee's maandblad tot Nut van 't algemeen, no. 1, januari 1821. Hierin ook gegevens over de strenge winter.

vrijdag 22 augustus 2014

Bastiaan van Eck (1754-1784) en Jaapje Looij (1757-1819)

Ouders
Bastiaan Dirksz van Eck is een zoon van Dirk Bastiaansz van Eck en Neeltje Leenderts van der Baan. Bastiaan is op 3 november 1754 in Middelharnis gedoopt.
Jaapje Stoffels Looij is een dochter van Stoffel Huijgensz Looij en Bastiaantje Jansdr van der Waaij. Jaapje is op 13 februari 1757 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Bastiaan en Jaapje zijn op 11 december 1778 in Middelharnis getrouwd. Ze waren 24 en 21 jaar oud. Op 14 mei 1780 is Dirk gedoopt.

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784, Bastiaan verdronken
Bastiaan behoorde tot de bemanning van de gaffelschuit van Jan Kom die in januari of begin februari 1784 is vergaan. Zie bericht van 8 augustus 2014. Bastiaan was 29 jaar toen hij overleed.

Nabestaanden
Jaapje was 26 jaar toen ze weduwe werd. Ze bleef achter met een zoon van drie jaar oud. Op 24 september 1784 heeft Jaapje zich in verband met de nalatenschap van Bastiaan tot de weeskamer gewend (1). Jaapje is hertrouwd met Dominicus Jansze van Beek. Samen kregen ze in 1787 of 1788 een dochter die Johanna heette (huwelijksakte Amsterdam, 5 april 1843).
Jaapje is op 19 januari 1819 in Middelharnis overleden (akte 8, Jacoba van Looij, echtgenote van Domus van Beek).
Dirk van Eck (1780-1844) is in 1802 met Cornelia Muije getrouwd. Hun zoon Bastiaan (1803-1887) is de vader van mijn overgrootmoeder Lena van Eck (zie bericht van 31 januari 2012)


Genealogische gegevens o.a. afkomstig van Joke van Rumpt

1. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799. 24 september 1784.

zaterdag 9 augustus 2014

Krijn Blok (1746-1784) en Cornelia Knaape (1746-1798)

Ouders
De vader van Krijn Blok heette Marinus Crijnsz  Blok (1723-1747). Zijn moeder was Jaapje Goutswaert. Jaapje is vermoedelijk bij de geboorte van Krijn overleden. Krijn Marinus Blok werd op 30 oktober 1746 in Middelharnis gedoopt. In februari 1747 was Jaapje al overleden. Krijn was een half jaar oud toen hij wees werd. Marinus Crijnsz Blok is op 27 februari 1747 met de gaffelvisschuit genaamd Den Oliphant, stuurman Willem Koote, in zee verongelukt. Tot nu toe kon niet getraceerd worden of de gaffelvisschuit Den Olijphant met de gehele bemanning ten onder is gegaan. 

Om de nalatenschap ten behoeve van Krijn te regelen werd een akte opgemaakt:
Inventaris van den Boedel in goederen, achtergelaten en met der dood ontruijmt bij Marinus Crijsz Blok op de 27? der voorleede maand februarij met de Gaffelvisschuijt genaamt Den Olijphant, Stuurman Willem Koote in zee verongelukt ten behoeve van zijn minderjarig kind crijn Marinusz Blok out omtrent een halff Jaar, bij hem verwekt aan sijn vooroverleede huijsvrouw Jaapje Goutswaert in geschrifte gestelt ten verzoeke van Jacob Noordijk, armmr van den Grooten off Dorps Armen alhier en ten overstaen van Jan Gerritsz Bliek, president Scheepen in deesen bewaarende het Schoutampt, Andries Vink en Jeroen van den Tol, Scheepen van Middelharnis, heeden den 17e maart 1747 (1)
Tot nu toe kon niet getraceerd worden of de gaffelvisschuit Den Olijphant met de gehele bemanning ten onder is gegaan. 


Cornelia Cornelis Knaape is op 3 juli 1746 in Goedereede gedoopt.


Huwelijk en kinderen
Krijn en Cornelia trouwden op 24 oktober 1769 in Middelharnis, 22 en 23 jaar oud.
Op 29 maart 1772 werd dochter Jaapje gedoopt en op 9 april 1775 Dina.

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784, Krijn verdronken
In januari of begin februari 1784 is de gaffelschuit van Jan Kom met de hele bemanning vergaan. Zie bericht van 8 augustus op dit weblog. Krijn Marinus Blok was een van de bemanningsleden. Hij was 37 jaar oud.

Nabestaanden
Cornelia Knaape wendde zich op 23 april 1790 (2) tot de Weesmeesters van Middelharnis ten behoeve van haar twee dochters:

Den 23e April 1790, compareerde in het collegie van Schout en Scheepenen, in qualiteijt als weesmeesteren van Middelharnis, Cornelia Knaape, wede van Krijn Marinusz: Blok en woonende alhier; Te kennen geevende zij Comparante, dat denzelven haaren man omtrent het begin van het jaer 1784 met eene der visschuijten van deeze plaats op de nering ter zee is koomen agter te blijven en alzoo overleeden, nalaatende twee kinderen, bij hem aen haer verwekt met naemen Jaepje, destijds oud 12 Jaeren en Dina doen oud 9 jaeren, zonder testament te hebben gemaekt, Datzij Compte dezelve kinderen zeedert hadde blijven opvoeden, en thans, ter voorkooming, voor zooveel desnoods, van alle ongeleegenheeden, welke, in tijden en wijlen door haer gem mans overlijden zonder testament mogte kunnen ontstaen te raade was geworden, en mitsdien verzogte om met weesmeesteren voornt:, weegens het vaders bewijs van voorg: haere kinderen, uijtkoop te doen, geevende daaertoe alle moogelijke opening en verslag van ’t soober boedeltje, bij haer met voorn: haeren man gemeen bezeeten en door hem met ’er dood ontruijmd en nagelaeten, Waarop gedelibireerd zijnde, zoo hebben Schout en Scheepenen voornt goedgevonden bij deezen met de Compte te accordeeren en uijtkoop te doen in manieren alsvolgt: dat de Compte (zoo als zij beloofde & aennam bij deezen) voorg: haere twee dogters verder zal opvoeden en van de noodige Lijfsbehoeften & onderwijs voorzien in ziekte en gezondheijd, en ten eijnde daer door in der tijd de Kost te kunnen gewinnen, en dat geduurende tot derselver mondigen dag, eerder huwelijken, of anderen bekwaemen Staate , of ook tot eerder sterfdag van de gem: kinderen, of van de comparante toe, en alsdan daerenbooven aan ieder van dezelven uijt te keeren en voldoen eens een somme van vijftig Gulden, # alles in plaats en ter voldoening van der meergen: kinderen vaders bewijs; Dat daerentegen de Compte in volle vrije eijgendom zal blijven behouden en bezitten den voorg: geheelen gemeenen boedel, zoo in lasten als effecten.- Actum (....).

Cornelia Knaape is niet hertrouwd. Ze overleed 22 oktober 1798 in Middelharnis, 52 jaar oud.
Dina Krijnse Blok is op 5 april 1797 met Willem Missel getrouwd, die visser en later stuurman was. Jaapje Krijnse Blok trouwde met Arij de Gans. Zij is in 1801 overleden. Toen hun zoon Adrianus in 1825 trouwde werd een akte van bekendheid met het overlijden van Krijn Blok opgemaakt (3).


Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje
1. Rechterlijk archief Middelharnis,  inv. nr. 28 fol. 22 , 17 maart 1747
2. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799.23 april 1790
3. Op 29 mei 1825 trouwde in Middelharnis Adrianus de Gans met Grietje Groen. Adrianus was een kleinzoon van Krijn Marinus Blok. Huwelijksbijlage bij akte 1825/11

Cornelis Kortenbout (1749-1784) en Aagje van Eck (1750-1804)

Ouders
Cornelis Joosten Kortenbout is op 25 mei 1749 gedoopt in Middelharnis, zoon van Joost Janssen Kortenbout en Lijsbeth Cornelis Wafelbakker.
Aagje Flore van Eck is een dochter van Floris Bastiaansz van Eck en Neeltje Gerrits Hakkelaar. Ze is op 14 juni 1750 in Middelharnis gedoopt. Ze is op 3 mei 1772 met Jan Cornelisse de Bruijn getrouwd. Ze kregen twee kinderen. Jan is ca. 1778 overleden.

Huwelijk en kinderen
Cornelis Kortenbout en Aagje van Eck trouwden op 14 april 1779 in Middelharnis, ze waren 29 en 28 jaar oud. Hun dochter Elisabeth werd op 6 juli 1783 gedoopt.

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784, Cornelis verdronken
Cornelis behoorde tot de bemanning van de gaffelschuit van Jan Kom die in januari of begin februari 1784 is vergaan. Zie bericht van 8 augustus 2014. Cornelis was 34 jaar toen hij overleed.

Nabestaanden
Cornelis Kortenbout liet een vrouw van 33 jaar en een dochter van een half jaar achter. Aagje Flore van Eck is nog in hetzelfde jaar hertrouwd (26 september 1784) met Huybert Janse Koster, 44 jaar oud. In verband met dit huwelijk moest Aagje eerst voor de Weeskamer verschijnen. Hieruit blijkt dat Cornelis
 in de winter laatstleeden met eene der visschuiten van deeze plaatse op de neeringe ter zee is koomen agter te blijven en alzoo overleeden, ...
Uit het huwelijk van Aagje met Huybert Janse Koster werden  vier kinderen geboren. Twee daarvan stierven jong. Aagje en Huybert zijn allebei op of rond 12 mei 1804 overleden.
Elisabeth Kortenbout is getrouwd met Cornelis Nieuwhof. Op 26 juli 1829 hertrouwde ze met Jan Dubbeld (2).

Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799.10 september 1784
2. Toen Elisabeth trouwde is een akte van bekendheid met het overlijden van Cornelis Kortenbout opgemaakt. Huwelijksbijlage bij akte 1829/20 Middelharnis.

Jan Kom (1746-1784) en Jannetje Abeele (1746-1826)

Ouders
Jan Bouwensz Kom is een zoon van Bouwen Willemsz Kom en Trijntje Arens Groffer(t). Bouwen (of Boudewijn) is op 24 juli 1707 in Middelharnis gedoopt. Het huwelijk tussen Bouwen en Trijnjte was op 17 februari 1734 in Sommelsdijk. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Begin 1784 waren alleen Jan, gedoopt op 26 juni 1746, en Jacob, gedoopt 17 november 1748, nog in leven. Moeder Trijntje Arens was in 1784 ook niet meer in leven.
Jannetje Cornelisse Abeele is een dochter van Cornelis Pietersz Abeele en Magdalena Joostens Masteluijn. Zie bericht in het blogarchief van 3 november 2014. Jannetje is op 23 december 1746 gedoopt in Middelharnis. 

Huwelijk en kinderen
Jan Kom en Jannetje Abeele trouwden op 21 april 1772 in Middelharnis. Ze waren allebei vijfentwintig jaar oud. Dochter Trijntje Jans Kom is gedoopt op 14 augustus 1774 en zoon Bouwen Jansz Kom op 25 december 1778. Een derde kind is jong overleden ( begraven 2 mei 1779).

Jan Kom, stuurman op de Prins van Orange 1782
In 1782 was Jan Bouwen Kom stuurman van de gaffelvisschuit Prins van Orange. De boekhouder van deze schuit was Leendert van den Tol.
De schuit  is op 22 februari 1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Jan Kom is op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1).

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784
In januari 1784 of eind december 1783 is de gaffelschuit van Jan Kom, de Prins van Orange, met man en muis vergaan. Zie vorig bericht van 8 augustus 2014.
Jan Kom was 37 jaar en liet een vrouw en twee kinderen na. Ook zijn broer Jacob Kom behoorde tot de bemanning. 
Jacob Kom (1748-1784) was 35 jaar toen hij omkwam. Hij was ongehuwd. 

Nabestaanden
Bouwen Kom, de vader van de beide omgekomen vissers, was 74 jaar toen hij zich voor de situatie zag gesteld dat hij al zijn kinderen en zijn vrouw overleefd had en dat bovendien zijn beide kleinkinderen van negen en vijf hun vader hadden verloren.
Hij liet op 10 februari 1784 een testament opmaken (2). Tot voogden en executeurs benoemde hij Joost Cornelisz Abeele, de jongste broer van Jannetje en Jacob Gijsbertsz Visser. Bouwen bezat een aanzienlijk vermogen van 2.315 gulden en 9 stuivers. Jacob had 715 gulden en 5 stuivers. Jannetje Abeele zou 1/4 erven en de kinderen 3/4 inclusief het huis aan de Oostdijk.
- Jannetje Abeele was 37 jaar toen ze weduwe werd. Ze is op 26 maart 1786 hertrouwd met Herman Coenraadsz Koert (1746-1817), weduwnaar van Cornelia Jacobze Buurveld. Ze kregen samen een dochter die Klaartje heette, gedoopt 22 april 1787. Herman Koert was eveneens stuurman op een gaffelvisschuit (3). Jannetje Abeele is op 20 april 1826 overleden, ze was 79 jaar.
- Trijntje Jans Kom is in 1803 overleden.
- Bouwen Kom eiste in februari 1803 als enige erfgenaam de nalatenschap van zijn oom op, nu hij door huwelijk meerderjarig was geworden (2).

Bouwen Kom onder Pruisische vlag en toch gekaapt
Bouwens Jansz Kom (1778-1868) werd visser en later veerman. Hij trouwde op 26 april 1802 met Elisabeth Buurveld. In januari 1804 ging hij onder Pruisische vlag varen. Hij kreeg een paspoort om naar Emden te reizen (3). Hij was stuurman op de gaffelschuit de Jonge Jeroen. De schuit is op 23 juni 1804 door de Engelsen gekaapt. Het schip is prijs verklaard en geveild (5).
Bouwen Kom is 89 jaar geworden, hij overleed op 16 oktober 1868 in Middelharnis.Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr 17.  Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Gent, Stadsarchief, 1986. 269-270
2. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799. 10 februari 1784
Vervolg in inv.nr. 45, 11 februari 1803. Acquit


vrijdag 8 augustus 2014

De bemanning van de gaffelschuit Prins van Orangen van Jan Kom, vergaan in 1784

De datum van deze scheepsramp is niet exact bekend, maar het moet eind december 1783 of januari 1784 geweest zijn dat de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom met de volledige bemanning is vergaan. De naam van de gaffelvisschuit was Prins van Orangen, dit weten we uit verkoopakten van 1781-1782 (RA17).
Op 10 februari 1784 liet de vader van Jan, Bouwen Willemsz Kom, ten overstaan van schout en schepenen van Middelharnis een testament maken.  Bouwen Willemsz was op dat moment 74 jaar. Kort daarvoor had hij het bericht gekregen dat de gaffelvisschuit van van zijn zoon:
op de visneeringe ter zee met schip en volk koomen agter te blijven
Deze formulering was in die tijd gangbaar en betekent:  met man en muis vergaan. 
Bouwen Kom verloor zijn zoons Jan van 37 jaar en Jacob van 35 jaar (1).

Jaapje Stoffelse Looij verscheen in september 1784 in verband met de nalatenschap van haar man Bastiaan Dirkz van Eck. Daardoor weten we dat hij ook verdronken is (2).

Uit getuigenissen uit 1825 en 1829  weten we de namen van Krijn Blok, 37 jaar, en Cornelis Kortenbout, 34 jaar.
Op 14 mei 1825 werd voor de vrederechter een verklaring (3) afgelegd door vier oud-vissers. Bastiaan Hollaar verklaarde dat hij ook op zee was en dat hij het ongeluk heeft zien gebeuren.

Pieter van der Zee, 80, Bastiaan Hollaar, 78, Aren Langbroek, 70 en Marinus Koudijzer, 67, alle oud visschers wonende te Middelharnis; welke verklaarden zeer wel gekend te hebben: Krijn Blok, Grootvader maternel van den Rekwirant en te weten dat dezelve te Middelharnis heeft gewoond en omtrent veertig Jaren geleden met de Gaffelvisschuit van den Stuurman Jan bz Kom, welke alstoen met man een muis is vergaan, is verdronken het door den rekwirant onmogelijk is hiervan dood-Extract te produceren uit hoofde van dit ongeval geene gerechtelijke aanteekening is gehouden. Gevende de Comparanten voor redenen van wetenschap zulks zeer wel te weten, de tweede genoemde dat hij het ongeval terwijl hij met een andere Schuit gelijktijdig in Zee was, heeft gezien en de overige Comparanten dat zij zich nog zeer goed het vermissen van de Schuit en de verslagenheid welke zulks te Middelharnis veroorzaakte kan herinneren. (....).

Op 19 juni 1829 werd een opnieuw door drie oud-vissers een verklaring afgelegd. Zij dateren de ramp in 1783, waarbij we moeten bedenken dat de verklaring 45 jaar na dato is afgelegd (4).

Op heden den negentienden Junij des jaars Achttienhonderdnegenentwintig te verzoeke van Elisabeth Kortenbout particuliere wonende te Middelharnis blijkens (...) kompareerden voor ons (vrederechter van der Wall) Bastiaan van Eck, 78; Cornelis Smit, 69; Marijnus de Boer, 77; alle oud visschers en Florus Leenten particulier, 57, alle wonende te Middelharnis welke verklaarden zeer wel te hebben gekend Cornelis Kortenbout, vader van de requirante en te weten dat hij in Middelharnis heeft gewoond en dat hij varende als matroos op een gaffelschuit van Middelharnis en gevoerd wordende door den Stuurman Jan Bouwenzoon Kom in den Jaare zeventienhonderd drie en tagtig met de geheele Equipage van dezelve Schuit in Zee is vergaan zonder dat immer iemand hunner is te regt gekomen gevende het gerugt kunnen herinneren dat dit ongeval in Middelharnis veroorzaakte, terwijl de tweede komparant bovendien dit ongeluk daar hij met een andere schuit mede in zee was zelve heeft zien gebeuren (...)


De bemanning van een gaffelschuit bestond in deze tijd doorgaans uit zeven personen. Er zijn zes namen bekend. Bastiaan van Eck, Jan Kom, Krijn Blok, Cornelis Kortenbout  en Jacobus Heijman waren gehuwd. Jacob Kom was ongehuwd. De andere was waarschijnlijk ook een jongen.
Via de namen kunt u doorklikken naar historische en genealogische informatie over de vissersfamilies.

Bastiaan van Eck (1754-1784)
Krijn Blok (1746-1784)
Jacobus Heijman (   -1784)
Jacob Kom (1748-1784)
Jan Kom (1746-1784)
Cornelis Kortenbout (1749-1784)
Hendrik Langbroek (1759-1784)


Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje


Bronnen:
1. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799. 10 februari 1784
2. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799. 24 september 1784
3. Op 29 mei 1825 trouwde in Middelharnis Adrianus de Gans met Grietje Groen. Adrianus was een kleinzoon van Krijn Marinus Blok. Huwelijksbijlage bij akte 1825/11
4. Op 26 juli 1829 hertrouwde in Middelharnis Elisabeth Kortenbout, dochter van Cornelis Kortenbout  met Jan Dubbeld. Huwelijksbijlage bij akte 1829/20

zaterdag 2 augustus 2014

Jan Hendriksz Pas (1701-1757), Neeltje Koningh (1705-1745) en Maatje Hoogesin(1698-1770)

Ouders
Jan Hendriksz Pas is een zoon van Hendrik Ariensz Pas en Klaartje Tobias Wellevogel. Jan werd op 17 juli 1701 in Middelharnis gedoopt.
Neeltje Michielsdr Koningh is een dochter van Michiel Jacobsz Koningh en Teuntje Dirks Post. Zij is op 21 januari 1705 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijken en kinderen
Jan en Neeltje zijn op 14 maart 1727 getrouwd.Jan was 25 en Neeltje 21 ten tijde van het huwelijk. Op 31 augustus 1732 werd Klaartje gedoopt, op 20 oktober 1737 Teuntje en op 22 mei 1740 Hendrik. Hendrik is op 3 januari 1742 begraven, hij was nog geen twee jaar oud.
Neeltje is op 19 april 1745 overleden, ze was veertig jaar.  Jan bleef achter met drie kinderen tussen de vijf en de twaalf jaar oud. 
Hij is op 17 september 1747 hertrouwd met Maatje Pieters Hoogesin, weduwe van Lieven Arensz Stierman. Maatje is op 10 december 1698 in Middelharnis gedoopt, dochter van Pieter Teunisz Hoogesin en Sara Woutersd Pauw.  Maatje en Lieven hadden zes kinderen Jannetje (1727), Saartje (1729), Aren (1731), Jannetje (1736),  Pieter (1739) en Klaas (1739) 

Jan Pas verdronken in 1757 (scheepsramp met de Eendracht)
De boedel van Jan Hendriksz Pas is op 18 maart 1757 beschreven door notaris Gualtherus Kolff (inv. nr. 5810, akte 54). Jan Hendriksz Pas was bepaald niet onbemiddeld. Zijn bezittingen vertegenwoordigden een waarde van 2.391,80 gulden. 
Hij is 'in de maand februarij laatstleden op sijne reijse ter visneering op Zee verongelukt.' Dit betekent dat hij aan boord geweest moet zijn van de Eendracht. Zie het bericht op dit weblog van 8 november 2016.

Op 11 juni 1757 is Jan Pas begraven. Zijn lichaam was op het strand aangespoeld. Op verzoek van de familie is hij op het kerkhof van Goedereede begraven.
In de gaardersarchieven staat vermeld:

'om te begraven Jan Hendrikse Pas, dood aan de strand aangespoelt, ten
versoeke van des. selfs nagelate vrinden opgehaalt en op 't kerkhoff
begraven, voor ----- Prodeo'

Nabestaanden
Maatje Hoogesin was 58 jaar toen ze opnieuw weduwe werd. Ze is op 4 januari 1770 begraven, ze werd 71 jaar oud. Maatje dreef een winkeltje. Ze erfde het huis aan de zuidzijde van de Westdijk alsmede de winkelwaren bestaande uit spek, hout en turf en 418.1 contant geld.
- Klaartje was 26 toen ze op 13 april 1759 met Gijsbert Cornelisz Muije in ondertrouw ging. Haar overlijdensdatum is niet bekend. Hun zoon Jan Muije (gedoopt 25 mei 1760) is in oktober 1791 verdronken.  De schuit van Jan Muije leed in oktober 1791 schipbreuk tussen Texel en Ameland waarbij acht bemanningsleden omkwamen. Zie bericht van 13 januari 2014.
- Teuntje ging in ondertrouw op 14 april 1759, 21 jaar oud, met de vijfentwintigjarige Jan Arensz Pas. Zij kregen negen kinderen.Teuntje is op 18 augustus 1808 in Middelharnis overleden, zeventig jaar oud.
Haar zoon Hendrik Jansz Pas, gedoopt 15 januari 1777, trouwde in 1810 met Adriana van den Tol. Zij was de weduwe van Cornelis Hendriksz Pas (1763-1809), die op 29 april 1809 voor het havenhoofd van Middelharnis verdronken is.


Gegevens van Cor Koene en Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje