zaterdag 9 augustus 2014

Krijn Blok (1746-1784) en Cornelia Knaape (1746-1798)

Ouders
De vader van Krijn Blok heette Marinus Crijnsz  Blok (1723-1747). Zijn moeder was Jaapje Goutswaert. Jaapje is vermoedelijk bij de geboorte van Krijn overleden. Krijn Marinus Blok werd op 30 oktober 1746 in Middelharnis gedoopt. In februari 1747 was Jaapje al overleden. Krijn was een half jaar oud toen hij wees werd. Marinus Crijnsz Blok is op 27 februari 1747 met de gaffelvisschuit genaamd Den Oliphant, stuurman Willem Koote, in zee verongelukt. Tot nu toe kon niet getraceerd worden of de gaffelvisschuit Den Olijphant met de gehele bemanning ten onder is gegaan. 

Om de nalatenschap ten behoeve van Krijn te regelen werd een akte opgemaakt:
Inventaris van den Boedel in goederen, achtergelaten en met der dood ontruijmt bij Marinus Crijsz Blok op de 27? der voorleede maand februarij met de Gaffelvisschuijt genaamt Den Olijphant, Stuurman Willem Koote in zee verongelukt ten behoeve van zijn minderjarig kind crijn Marinusz Blok out omtrent een halff Jaar, bij hem verwekt aan sijn vooroverleede huijsvrouw Jaapje Goutswaert in geschrifte gestelt ten verzoeke van Jacob Noordijk, armmr van den Grooten off Dorps Armen alhier en ten overstaen van Jan Gerritsz Bliek, president Scheepen in deesen bewaarende het Schoutampt, Andries Vink en Jeroen van den Tol, Scheepen van Middelharnis, heeden den 17e maart 1747 (1)
Tot nu toe kon niet getraceerd worden of de gaffelvisschuit Den Olijphant met de gehele bemanning ten onder is gegaan. 


Cornelia Cornelis Knaape is op 3 juli 1746 in Goedereede gedoopt.


Huwelijk en kinderen
Krijn en Cornelia trouwden op 24 oktober 1769 in Middelharnis, 22 en 23 jaar oud.
Op 29 maart 1772 werd dochter Jaapje gedoopt en op 9 april 1775 Dina.

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784, Krijn verdronken
In januari of begin februari 1784 is de gaffelschuit van Jan Kom met de hele bemanning vergaan. Zie bericht van 8 augustus op dit weblog. Krijn Marinus Blok was een van de bemanningsleden. Hij was 37 jaar oud.

Nabestaanden
Cornelia Knaape wendde zich op 23 april 1790 (2) tot de Weesmeesters van Middelharnis ten behoeve van haar twee dochters:

Den 23e April 1790, compareerde in het collegie van Schout en Scheepenen, in qualiteijt als weesmeesteren van Middelharnis, Cornelia Knaape, wede van Krijn Marinusz: Blok en woonende alhier; Te kennen geevende zij Comparante, dat denzelven haaren man omtrent het begin van het jaer 1784 met eene der visschuijten van deeze plaats op de nering ter zee is koomen agter te blijven en alzoo overleeden, nalaatende twee kinderen, bij hem aen haer verwekt met naemen Jaepje, destijds oud 12 Jaeren en Dina doen oud 9 jaeren, zonder testament te hebben gemaekt, Datzij Compte dezelve kinderen zeedert hadde blijven opvoeden, en thans, ter voorkooming, voor zooveel desnoods, van alle ongeleegenheeden, welke, in tijden en wijlen door haer gem mans overlijden zonder testament mogte kunnen ontstaen te raade was geworden, en mitsdien verzogte om met weesmeesteren voornt:, weegens het vaders bewijs van voorg: haere kinderen, uijtkoop te doen, geevende daaertoe alle moogelijke opening en verslag van ’t soober boedeltje, bij haer met voorn: haeren man gemeen bezeeten en door hem met ’er dood ontruijmd en nagelaeten, Waarop gedelibireerd zijnde, zoo hebben Schout en Scheepenen voornt goedgevonden bij deezen met de Compte te accordeeren en uijtkoop te doen in manieren alsvolgt: dat de Compte (zoo als zij beloofde & aennam bij deezen) voorg: haere twee dogters verder zal opvoeden en van de noodige Lijfsbehoeften & onderwijs voorzien in ziekte en gezondheijd, en ten eijnde daer door in der tijd de Kost te kunnen gewinnen, en dat geduurende tot derselver mondigen dag, eerder huwelijken, of anderen bekwaemen Staate , of ook tot eerder sterfdag van de gem: kinderen, of van de comparante toe, en alsdan daerenbooven aan ieder van dezelven uijt te keeren en voldoen eens een somme van vijftig Gulden, # alles in plaats en ter voldoening van der meergen: kinderen vaders bewijs; Dat daerentegen de Compte in volle vrije eijgendom zal blijven behouden en bezitten den voorg: geheelen gemeenen boedel, zoo in lasten als effecten.- Actum (....).

Cornelia Knaape is niet hertrouwd. Ze overleed 22 oktober 1798 in Middelharnis, 52 jaar oud.
Dina Krijnse Blok is op 5 april 1797 met Willem Missel getrouwd, die visser en later stuurman was. Jaapje Krijnse Blok trouwde met Arij de Gans. Zij is in 1801 overleden. Toen hun zoon Adrianus in 1825 trouwde werd een akte van bekendheid met het overlijden van Krijn Blok opgemaakt (3).


Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje
1. Rechterlijk archief Middelharnis,  inv. nr. 28 fol. 22 , 17 maart 1747
2. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799.23 april 1790
3. Op 29 mei 1825 trouwde in Middelharnis Adrianus de Gans met Grietje Groen. Adrianus was een kleinzoon van Krijn Marinus Blok. Huwelijksbijlage bij akte 1825/11

Geen opmerkingen:

Een reactie posten